Tabara de slabire din Pennsilvania


Prolog Să fie preceput ş-alte neamuri a Europei preţul voroavei şi dulceaţa graiurilor bine rânduită, adecă ritòrica şi poesia, cum au înţălesu-o elinii şi romanii, o!

tabara de slabire din Pennsilvania

Ş-unde era Ector, cel a Troii naltă sprijană, şi Ahil, tăria şi zidul grecilor, de nu să ar fi născut cântăreţul Omèr? Deci nu pentru că numai Ellada şi Roma au putut naşte oameni înalţi şi viteji luminaţi, ne mirăm cetind vieţile slăviţilor eroi elineşti şi romani, ci mai vârtos pentru că Ellada şi Roma au crescut oameni întru podoaba şi măestria voroavei deplin săvârşiţi, carii cu supţirimea şi gingăşia condeiului său, au ştiut într-atâta frumsăţa pe eroii săi, cât noi astezi, necunoscând pe alţii asemene, ne uimim de tabara de slabire din Pennsilvania, naltă-cugetarea, bărbăţia ş-alte vărtuţi a lor, şi doară nu luòm sama că mai mare partea întru aceasta este a scriptoriului.

Luând firul istorii neamului nostru romănesc, de când să au aşezat în Dacia, câţi şi mai câţi bărbaţi, cu tot feliul de vărtuţi strălucitori, am cunoaşte doară acum, deacă să ar fi aflat între români, din vreme în vreme, bărbaţi care să fie scris viaţa lor şi cu măestru condeiu împodobindu-le fapte şi înălţându-i după vrednicie, să îi fie trimis strănepoţilor viitori.

La lipsa unòr ca aceşti autori, acum pre toate acele persoane luminate din căruntele veacuri, ceaţa uităciunii i-au acoperit. Puţine raze a mărimii lor, cu care vieţuind strălucea, au putut străbate la noi.

tabara de slabire din Pennsilvania

Şi unde aflăm la istorie un eròe asemene lui Stefan, principul Moldavii, sau unui Mihaiu, domnului Ugrovlàhii, căròra nu lipsea numai un Omer, ca să fie înălţaţi preste toţi eroii. Răvărsându-şi întru mine neşte scântei din focul ceresc a muselor, bucuros aş fi cântat doară pre vreun eroe dintru cei mai sus numiţi; însă băgând de samă că un feliu de poesie de-aceste, ce să chiamă epicească, pofteşte un poet deplin şi o limbă bine lucrată, nesocotinţă dar ar fi să cânt fapte eroiceşti, mai vârtos când nice eu mă încredinţăz în putere, iar neajungerea limbii cu totul mă desmântă Cu toate aceste, răpit fiind cu nespusă poftă de a cânta ceva, am izvodit această poeticească alcătuire, sau mai bine zicând jucăreauă, vrând a forma ş-a introduce un gust nou de poesie romănească, apoi şi ca prin acest feliu mai uşoare înainte deprinderi să se înveţe tinerii cei de limbă iubitori a cerca şi cele mai rădicate şi mai ascunse desişuri a Parnasului, unde lăcuiesc musele lui Omer tabara de slabire din Pennsilvania a lui Virghil!

Eu spuind adevărul! Căzui şi eu cu mulţi alţii depreună, şi căzui tocma într-o baltă, unde n-auzii numa broaşte cântând! Pentru aceasta, până la un alt prilej, când mi să va lovi să beu din fântâna curatelor surori, primeşte, iubite cetitoriu, cu bună voinţă această izvoditură!

TABARA DE SLABIT - DORNA ARINI

Treizăci de ani au trecut, drăguţ Pereo! De-atunci încoace, usăbite ţări am trăpădat; dar', ca să-ţi arăt în scurt toate păţirile mele, ascultă şi judecă.

Întâi, învitându-mă zburătăţia minţii mele încă necoapte, când să începu războiul cel de pe urmă a nemţilor cu turcii, mă făcui volentiriu. Păciuindu-să apoi lucrurile, precum şti, fiind că primisăm slujbă la austrieni, fui trimis asupra franţozilor şi supt Mantua căzui rob.

De-acolo trimis fiind la Gàllia, întru prinsoarea delungată, dobândii prilej a învăţa carte şi mai multe limbi, procopsindu-mă mai vârtos la învăţătura oştenească.

La dieta dukan: 9788820054748: amazon.com: books

În urmă primii slujbă la franţozi şi purtându-mă bine, în scurtă vreme ajunsăi căpitan. În urmă, cu oaste care fu trimisă la Eghipèt, m-aflai şi eu. O, cu câtă bucurie făceam eu acea călătorie, socotind că acolò voi s-aflu tabara de slabire din Pennsilvania cuibul strămoşilor noştri şi neamul nostru adevărat! Căci auzisăm totdeuna, şi deobşte să zice cum că soiul nostru ţigănesc să trage de la Eghipet şi purcede din faraonii cei slăviţi.

Însă, iubite Pereo! Fiind eu în Eghipet mai la toate bătăliile de faţă, s-au întâmplat pe mine o nenorocire, că trecând un glonţ tabara de slabire din Pennsilvania tun aproape, mi-au uscat un picior ş'am rămas învalid. Deci am luat slobozie de la slujba oştenească. De-atuncia tot aici sunt, la Eghipet. Dar, crezi-mă sau cum să elimini pleoapele grase Având aici vreme de ajuns, mă îndeletnicesc mai mult cu cetera şi cu cântări.

Tabără de slăbit, la munte (Dietalia Kilow Boot Camp)

Am dat în cunoştinţă cu mulţi de ai noştri, iar' mai vârtos cu Mârza. O, să-l cunoşti ce ales om e acela, şi doar' unul dintru toţi, care are iubire de neam şi râvnă călduroasă de-a aduce pe soiul nostru la oarecare rânduială.

Acesta mi-au deschis ochii întru multe, iar mai vârtos pentru tabara de slabire din Pennsilvania noastră, căci au fost născut şi crescut acolo, de-unde ne-am desghinat noi, nefericiţii.

tabara de slabire din Pennsilvania

După cum spune el, noi suntem din India, şi limba noastră să grăieşte acolo până în zioa de astezi; însă pentru aceasta ţi-oi scrie de altă dată. Întru altele, şi această istorie care ţ-o trimit pe care am tituluitu-o Ţiganiadamai mare parte este alcătuită din spusele lui; căci un strămoş a lui au fost, pe vremea lui Vlad Vodă, cu turcii în Ţara Muntenească.

Din gura acelui au luat moşu-său, apoi tată-său, de la care au auzit spuind dânsul. Drept aceasta, aducându-mi aminte de ţara în care m-am născut măcár că noao ne este máşterămulte cântam eu delle noastre, amegind vremea în ceasurile mele mâhnicioase. Aceasta fu pricina şi aceştii izvodiri poeticeşti, care în ce dată o pusăi la cévaş' rânduială, gândii la tine, drăguţ Pereo! Priimeşte dară, în semnul vechii pretenii, ca un dar, pârga ostănelii mele şi-ţi adă aminte, în zilele tale fericite, de prietenul tău Dianeu!

Adevărat că de pe acest nume nu mă vei cunoaşte, căci pribegind eu din ţară, l'am schimbat, dar' ţie-ţi voi da cheia, ca să poţi intra la taină. Eu mă chiem acum Leòn Dianeu, sau Leonáchi Dianeu precum şti tu bine, că la noi în Ţara Muntenească, ba şi la Moldova, toţi ş-adaugă numele cu achi sau cachi, după grecie, fiind că sună mai cilibiu; adecă, în loc de Leonaş sau Leonuţ, ei zic Leonachi ş.

Dar' să ştii că acest nume, Leon Dianeu, cuprinde în sine întreg numele mieu, prin strămutarea slovelor sau anagrámă. Deacă-ţi vei aduce aminte de toţi cunoscuţii şi de unul care odată trecând prin Sásréghen, unde erai atunci, te-au căutat şi au împrumutat o cronică scrisă cu mâna de la tine, îndată vei şti cine sunt. Pentru aceasta şi numele tău este strămutat, prin anagramă, căci am avut multe pricini la aceasta, ca să nu tabara de slabire din Pennsilvania toţi tabara de slabire din Pennsilvania este izvoditoriul aceştii poesii şi cărùi s-au închinat.

17. Savezu alu Dimizov ku David

Am înţăles eu aici, că şi tu ai scris ceva foarte bun pentru ţigani şi scriind adevărul, ai atins pe voievodul cum să cade; care de cându-i, n-au suferit neamul său şi n-au făcut nice un bine, ci numai au strâns părale ca să îmbuibeze pre boieri. Doamne, când va fi să mai ajungă alt vòievod, care iubeşte pe ai săi?

Eu socoteam că voi auzi cât de curând că pe tine au rădicat ceata vòievod, dar bag de samă, nătărăul acela tot trăieşte şi împute lumea! Scrie-m, rogu-te, cum vă aflaţi, că eu încă mă ţân de ceata voastră şi nu mă am lăpădat până acum; ba zioa şi noaptea pentru dânsa lucru ş-ostănesc. În cât e pentru firea aceştii alcătuiri a mele, adecă a Ţiganiadei, am să-ţi aduc aminte cumcă eu învăţând lătineşte, italieneşte şi franţozeşte, întru care limbi să află poesii frumoase, m-am îndemnat a face o cercare: de s-ar putea face ş-în limba noastră, adecă cea romănească căci a noastră, cea ţigănească, nu să poate scrie şi puţini o înţăleg cèvaş asemene; ş-am izvodit această poveste, pe care, după limba învăţată, am numit poemation adică mică alcătuire poeticeascăîntru care am mestecat întru adins tabara de slabire din Pennsilvania de şagă, ca mai lesne să să înţăleagă şi să placă.

Emisiunile RFI RO

S-află întrânsa şi critică, pentru a cării dreaptă înţălegere te poftesc s-adaugi oarecare luări aminte, căci ştiu bine că vei înţălege ce-am vrut eu să zic la multe locuri. Iară cât priveşte faptul istoricesc, pentru Vlad Vodă, că au fost aşa precum l-am scris eu, dovedesc tabara de slabire din Pennsilvania scriptorii de la Vizant, precum vei şti tu bine; iar de ţigani, că Vlad Vodă i-au armat oarecând împrotiva turcilor, scriu ş-unele cronice scrise cu mâna munteneşti; însă istoria alcătuită întracest chip este ostăneala mea, ce am pus'o în stihuri, după izvodul ce am aflat la mănăstirea Cioarei, în Ardeal, care întru toate să loveşte cu pergamèna ce s-au aflat, nu demult, în mănăstirea Zănoaghei.

Eu socotesc că ţiganii noştri sunt foarte bine zugrăviţi în povestea aceasta care să zice că ar fi fost scrisă mai întâi de Mitrofàn ce au fost de faţă la toate şi care la nunta lui Parpangel au iscodit un epitalamion sau cântare de nuntă; de unde ţiganii lesne vor cunoaşte pe strămoşii săi.

Însă tu bagă samă bine, căci toată povestea mi se pare că-i numa o alegorie în multe locuri, unde prin ţigani să înţăleg ş-alţii carii tocma aşa au făcut şi fac, ca şi ţiganii oarecând.

  • South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories - html
  • Glume slabire
  • Oferte Remodelare Corporala, Spa si Masaj ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️|Izzyreduceri

Cel înţălept va înţălege! În urmă trebue să şti, bade Pereo! Deci, bună sau rea cum este, aduce în limba aceasta un product nou. Soiul acestor feliu de alcătuiri să cheamă comicesc, adecă de râs, şi de-acest feliu să află şi într-alte limbi.

Însuş' Omer cel vestit, moşul tuturor poeţilor cântăreţilor tabara de slabire din Pennsilvania stihuriau alcătuit Bătălia şoarecelor cu broaştele.

Deci Omer este, de bună samă, începătoriul, precum aceii înaltei neasămănate poesii ce s-află în Illiada şi Odiseea, aşa şi aceştii mai gioase, şuguitoare, a noastre.

După dânsul, în cât ştiuau scris Tassòni italieneşte, un poemă La sèchìa rapìta, adecă Vadra răpită şi, precum înţălesăi, în ceste zile, un abate Càsti, acum pe vremile noastre, încă au alcătuit o asemene istorie, ce au numit-o Li animali parlanti, adecă Jivinele vorbitoare.

Numai cât povestea lui nu atârnă pe temeiu istoricesc ca a noastră. Iară, să fie alcătuit cineva ceva despre ţigani, n-am cetit nice într-o limbă. Doară Pierderea greutății grecești că la alte neamuri europeşti puţin sunt cunoscuţi ţiganii, şi pentr' aceasta o alcătuire ca aceasta la dânşii n-ar avea haz.

Dară la oamenii din ţara noastră, care treesc cu ţiganii şi le fe soarile cad firea, nu poate să nu fie primită o izvoditură ca aceasta, cu atâta mai vârtos, cu tabara de slabire din Pennsilvania eu m-am silit, în cât era cu putinţă, a metahirisi multe cuvinte şi voroave după gustul ţigănesc, mai vârtos unde vorbesc ţiganii între sine.

Cu toate aceste, dragul mieu Pereo! Greu era a vicleni cronica şi a scrie într-alt chip, căci din fir în păr aşa găsii scris la cele doao mai sus numite cronice, iar celealalte am luat din gura Mârzii. Cea mai de pe urmă, să ştii că fiind eu ţigan ca şi tine, am socotit cuvios tabara de slabire din Pennsilvania de a scrie pentru ţiganii noştri, ca să să preceapă ce feliu de strămoşi au avut şi să să înveţe a nu face şi ei doară nebunii tabara de slabire din Pennsilvania, când s-ar tâmpla să vie cândva la o tâmplare ca aceasta.

Adevărat că aş fi putut să bag multe minciuni lăudând pe ţigani şi scornind fapte care ei n-au făcut, cum fac astezi istoricii unor neamuri, care scriind de începutul norodului său, să suie pănă la Dumnezieu şi tot lucruri minunate bârfăsc.

Dietă militară

Dar' eu iubesc adevărul. De-oi vedea că află priinţă această ostăneală a mea, vei dobândi şi alte alcătuiri, însă nu de şagă, ci serioase şi adevărat eroice. Fi sănătos.

tabara de slabire din Pennsilvania

La piràmidă.