Cărămida de scădere în greutate a drg, Calaméo - Călători străini, vol. 3


MEDITAŢII PENTRU PIERDEREA IN GREUTATE - MARIANNE WILLIAMSON;

Read the publication P. Au trecut astfel aproape douà luni si domnul Kendy [plea. Peste alte douä luni s-a Inapoiat din Polonia si am Inteles cà regele ar avea gInduri foarte bune cu privire la slobozirea principelui de ale cäror nenorociri regele fusese foarte lntristat; totu§i veniserä la maiestatea sa atltea rapoarte si atitea opinii ale guvernatorului si ale consilierilor din Transilvania, arätIndu-i primejdia grozavä de a pune In libertate pe alteta sa din faptul cà ar putea sà ajungä vestea la sultan sau la beglerbeg cäruia ii spuseserä.

Incà de douä ori cà nu ar fi adevärat cà alteta sa ar fi fost Inchisä, inch M. Totusi lucrul nu s-a putut face In asa mare tainä ca sà nu-1 aflu de la Inceput, de aceea cum avusesem Inlesnirea de a-i scrie, m-am glndit cum a§ putea-o dobindi din nou.

Era Christofor Kereszturi. Pentru rolul sàu in frImintIrile din-vezi relatia lui Busto. Si am zis el prin mijlocirea ars gras gras sale cărămida de scădere în greutate a drg duiam sà putem scrie altwi sale si sà primim si rispunsuri, pentru care lucru a gásit un mijloc tainic i foarte iscusit, fàrà vreun amestec al cipitanului flea a-i trezi vreo mndoialà, dat fiind ci era un om foarte bánuitor.

Si astfel, dupi ce am stat aproape opt luni in casa amintitului domn Kendy ne-am luat rimas bun.

Şurubelniţe - denumiri capete

Aici am stat o luni i jumitate incheiate, sub protectiunea prea stalucitului domn Felician baron de Herberstein, consilier al maiesatii sale imperiale, care locuia cu familia sa in acele pàrçi, deoarece el exploata minele de argint si de aur care fuseseri odinioari ale Fuggerilor Pe acestea le luase In arendà de la principele Transilvaniei ciruia ti apartinea acest loc, Baia Mare, fiindu-i däruit acestuia de regele Poloniei, unchiul sitcare 11 dobindise de la Impä:rat prin niste conventii incheiate intre ei cu privire la anumite neintelegeri, fiind mediator pirintele iezuit Possevino Mi-a arätat de asemenea mare dragoste multumitá recomandirilor saruitoare fä:cute de domnul Francisc Kendy in scrisoarea sa de a ne veni in ajutor, pe lingi faptul Nagibagna.

Este vorba de bancherii din vestita familie ajunsà la mare putere sub impäratii Maximilian si Carol Quintul si care avusese un fel de monopol asupra extragerilor de metale pretioase i asupra baterii monedelor din imperiu.

cărămida de scădere în greutate a drg

Pentru serviciile sale cărămida de scădere în greutate a drg lui Stefan Bithory i favoarea sa la acesta, vezi tot acolo, precum si in Calatori, II, p. De aceea printr-o scrisoarea tainicà am dat de stire altetei sale despre cele ce aveam de end, cälci legasem strinsä prietenie cu un frate al celui care 11 slujea In cetate i acesta era cel ce-mi ducea scrisorile mele datorità unor daruri neincetate si le acea sà ajungI pinà la alteta sa prin mina fratelui sälu, ficindu-ne rost si de räispuns.

cărămida de scădere în greutate a drg

Am scris asadar altetei sale sä: se facà luntre i punte, i prin daruri fägälduieli sà mi-1 trimitä intr-o noapte pe omul care 11 servea, pe nume Dumitru, punindu-1 sä: se prefacä fatä de cäpitanul cetätii cà voia a se ducä la Alba Julia. Acest plan nu numai cä: a izbutit, cäci dupä citeva zile a venit Dumitru la mine, dar alteta sa mi-a spus in scrisorile pe care mi le adusese acesta cä mà puteam increde in el, in toatä voia, deoarece ei se si inteleseserä cu privire la fuga sa, i cà Dumitru se aräta gata s5.

Ne-am sfátuit o bunä: parte din noapte i la urmä ne-am invoit ca peste o lunä cind trebuia sà se duc5 la Alba Julia cäpitanul cetätii, imi va statorp. Nu au trecut nici cincisprezece zile si s-au infätisat cu totii, arätind cea mai mare bucurie pentru stirile privitoare la principele lor pe care Ora atunci Il crezuserä cărămida de scădere în greutate a drg, deoarece de atita timp nu putuserä afla neindoios ea ar fi in sigurantä.

Apoi m-au läudat foarte mult pe mine ca infruntasem asa mare obosealä si primejdii pentru a elibera pe alteta sa; mi-au arätat scrisorile sale si mi-au spus Intr-un glas sä preiau conducerea lor cälci vor asculta de tot ce li se scrisese si el pentru libertatea altetei sale si-ar pune in cumpänä averile si viata.

I-am indemnat apoi sä aibä. Intotdeauna la indeminä banii gata Ora la cei 10 de taleni pentru once nevoie care s-ar ivi, mai ales cind ar reusi fuga altetei sale; si am pregätit toate lucrurile in cIteva zile, cu atita drag si bunäl intelegere, cum nici el puteam don i mai muilt.

Dar dacä erau cele trimise de domn prin Sivori, de ce mai trebuiau ei sä i le arate? Tot acest pasaj cărămida de scădere în greutate a drg de scop doar lauda lui Sivori. Z34 In realitate s-ar pärea ci acesta a fost scopul principal al chemärii boierilor. Acest sat era la o depirtare de mai putin de o zi de drum de cetatea Chioar unde stäitea inchis principele. La aceasta mi s-a rgspuns am fAcut foarte bine cg am purces astfel i cg In curind cgpitanul va pleca la Alba Julia iar Dumitru, in care cgpitanul se incredea mult, va rgmine ca supraveghetor al cetätii, in urma cgrui fapt va avea toatg inlesnirea de a tine ceea ce aggduise.

Intr-o joi am primit scrisori de la alteta sa i instiintarea cg era plecat cgpitanul la Alba Julia i cà Dumitru ii fgggduia sg-1 ajute sg fugg simbgtg noapte. Afirmatie in dezacord cu cele spuse mai inainte acel Dumitru 21 servea personal pe Cercel. Vezi si mai departe incercarea lui Dumitru de a Osi un tovark s de actiune, precum i rolul apitanului grzii, adevhatul supraveghetor in lipsa apitanului cetçii.

cărămida de scădere în greutate a drg

Vezi i mai departe calitatea celui pus pe lingi Cercel dupà aceea. Dupä ce am rinduit toate aceste lucruri si am pregätit un cal bun pentru alteta sa, intelegindu-mä. Väzind asadar a la acea orä nu se vedea venind nimeni, apoi fäcindu-se orele trei patru din zi färà de nici o veste, am inceput sà ne temem cu totii de vreo nenorocire.

Mi-a fäcut treabä foarte bunä, càci s-a inapoiat in patru zile, spunind câ aflase eà din cauza imprudentei si a temerii prea mari a lui Dumitru, se descoperise cá el voise sä-1 ajute pe principe sá fugä, cäci el destä. Si retinind din ei numai pe unul din cei mai de seamä, in vIrsti de 50 de ani, numit banul Micali" si pe un altul numit Radul postelnicul, ceilalti s-au retras acasi la ei In Transilvania, rimInInd ca sà vinä la once semn al meu cu once prile i-as cherna.

Valdu de Jos, jud. A pierit eituit de unguri dupa omorirea domnului roman. Aventuri, probabil imaginarl. Ar fi dupäi Sivori o actiune sugeratä chiar de el, care i-ar fi indicat anume ca sprijinitori in Polonia pe pärintele Campani si pe Possevino si chiar pe papa Sixt al V-lea, cunoscut de Cercel de pe vremea cind mai era cardinal la Roma, pe lingI alti cardinali, pe care va socoti el. Am uitat sä vä: spun la locul cuvenit cä: acei fii fuseserä salvati atunci cind am plecat din Cărămida de scădere în greutate a drg Româneasal in Transilvania si cărămida de scădere în greutate a drg domnul Francisc Kendy poruncise sä fie dusi la o mosie a sa impreunä Madrucci.

Ludovico Madruzzi m. IV,episcop de Trento, cardinal, legat apostolic in Germania.

Vincenzio Lauro m. Pe fiul acestuia atunci un fink- de 15 ani, numit loan Slrbul mi 1-a incredintat tatäl su, punindu-1 pe lIngä mine cu mari recomandäri. Dar pentru a preda aceste scrisori, alteta sa a poruncit ca cele indreptate la Roma sä fie duse de cei doi boieri români care se aflau ling mine, adicä banul Micali i Radul i domnul de la Planche care avea insärcinarea de a spune din gurä sanctitätii sale toate acele lucruri pe care nu le socotise cu cale de a fi asternute pe hlrtie.

Pasc u, op. Cuci, jud. Oare este until gi acelagi cu loan Racz, ajuns secretar al lui Mihai Viteazul pentru limba maghiari i pentru corespondenta latid, care teictindu-I pe drum a fost executat in idupà victoria contra lui Andrei BAthory? Dupä ce am luat cunqtintà povești despre pierderea de grăsime corporală cuprinsul acestor scrisori i 1-am impärtä§it boierilor, ei au spus cà erau gata sà facä tot ceca ce ar atirna de ei, dar cä Inainte de plecarea lor ar fi bine sä trimitem sä.

Si deocamdatä, deoarece nu stäteam prea in largul nostru in localitatea Subcetate unde ne aflam, ne-am retras intr-o alta numitä Medi§a, cale de o zi de Satu Mare, pentru a ne putea muta apoi in locul acela indatä ce am fi cäpätat invoirea de la guvernatorul Ungariei care era in acea vreme domnul Ferdinand, conte de Nogarolam, italian, cäruia i-am trimis o persoanä potrività cu un dar destul de Insemnat a§a cum se obi§nuie§te a se face in acele çàri pentru a dobindi acea Invoire, cäci Monsur de Lancosme.

Jacques Savary de Lancosme, nepotul unui favorit al lui Henric al lea, Villequiers ambasador al Frantei la Poartä dupä Germigny cf.

Plan de situație Instalații de stingerea Incendiului. Hidranti Interiori. Plan instalații in camera tehnica.

Charrièr e, llégociations de la France dans le Levant, IV,p. Andnunt care reaipare de cite ori este vorba de chemarea boierilor, dei atunci cind se retrage in localitatea Subcetate pomeneste de plecarea inapoi In Transilvania a patru boieri din lipsa de bani! Sat, com. Geräusa, jud. Satu Mare. In calitate de dpitan de Satu Mare adusese unele servicii insemnate pe care le releva Possevino in scrisoarea sa din 19 decembrie publicad de G.

In asteptarea ei, am fost vizitat in acea localitate Media de multi nobili italieni si maghiari ce slujeau pe maiestatea sa imperial In functii de cinste in acea cetate Satu Mare si care ne-au oferit serviciile si ajutorul lor in once treab5. Apoi peste citeva zile s-a intors omul pe care il trimisesem la Casovia, la guvernator, care mi-a räispuns cu foarte multä bunäivointä cà mà puteam duce in voie impreunà cu insotitorii mei in cetatea Satu Mare, deoarece poruncise sà fim primiti cu cinste si ajutati la once nevoie.

Si astfel m-am dus chiar la särbätoarea Pastilor din anul In acel loc, unde am fost primiti cu multe atentii si cu multe dovezi de cinste si toti acei nobili italieni, germani si maghiari ne-au dat, care mai de care, banchete cărămida de scădere în greutate a drg ospete. In sfirsit s-au arätat si boierii munteni pe care ti chemasem si mi-au adus mai inainte de toate 3 de talen i de cheltuialä.

Si astfel, porniti cum nu se poate mai bine, au plecat cu trei servitori si le-am dat de cheltuiari i pentru a se ajuta in once nevoie a lor, o mie de ducati unguresti. Dar aceasta i se pare totusi insuficient si de aceea infäviseazi stratagema" inchipuità de el.

Si 1-am trimis pe domnul Giovanni Masini s duel aceste scrisori impreuni cu informatii prin viu grai despre multe alte lucruri trebuitoare i i-am dat de ducati pentru acopen cheltuielile, intrucit sus-numivii parinti se aflau atunci pe linga rege care statea la Grodno, oras din Lituania, la hotarele Rusiei moscovite.

Dupa ce s-a terminat cu aceste trimiteri, ceilalti boieri munteni si-au luat ramas bun coacăz negru pentru pierderea în greutate a se inapoia acasa la ei, plecind care incotro si a ramas cu mine doar cinci sfaturi pentru pierderea grăsimii din ei, om de mare iscusinta, numit postelnicul Oprea Toate aceste trimiteri slăbire cu metamorfoză facute cărămida de scădere în greutate a drg zvon despre alte lucruri decit despre cele pe care le incercam.

Acesti soldati imbra. Si dei nu lipseau acei care erau de alt5 p5rere, aducind Tnainte motive temeinice, ne-amles totusi cà trebuie neap5rat sà fie tn. Astfel cà hand posta, apitanal Frederic Pongratz i cu mine ne-am dus la Casovia unde sta domnia sa prea strälucit5; povestindu-i lucru i acesta.

Cápitanul Frederic si cu mine am fost foarte sup5rati de aceastà piedic5 ne-am càit cà ne-am sfátuit cu contele In aceast5 privinv5 dar, dupà ce am ar5tat domniei sale prea str5lucite neprácerile care puteau sà urmeze din cauza IntTrzierii, neputind c5p5ta un räspuns mai bun, am incheiat rugindu-1 in sfirsit s5 ne facI favoarea de a trimite, pe cheltuiala mea, un curier expres eitre imp5rat, pentru ca s5-i putem cunoaste hot5rirea clt mai curind.

Dup5 ce a fost trimis curierul, c5pitanul i cu mine ne-am Intors la Satu Mare unde asteptau pregätite hainele i carele alegindu-se in tain5 oamenii care trebuiau 66 " Maximilian al II-lea Dar norocul care intotdeauna m-a pärk sit in toiul unui lucru pornit i cum nu sosise incä vremea hotäritä pentru eliberarea principelui a fäcut ca maiestatea sa s.

Dar acesta i spune 6 ] tot ceea ce ar putea face pentru mine ar fi sä inchiclä ochii pentru vreo douäzeci de zile ca sà pot pleca din Ungaria cu mai putinä trudä.

Călători străini, vol. 3

M-am tutors deci la Satu Mare foarte supärat si am trimis indatä un om in Transilvania la domnul conte Francisc Kendy, cerindu-i ajutor i sfat asupra acestui fapt neasteptat; am scris de asemenea la doi boieri romani ca sà vinä pinä.

Am avut apoi räspunsul domnului Francisc Kendy care s-a arätat foarte supärat de porunca ce-mi fusese datä de a pärä. Aceste scrisori mi-au fost foarte pläcute si m-am hotärit sä.

Acesta ii vesteste viitoarea sa strämutare din Chioar, färà a cunoaste noua sa destinarie. Sivori mai invocä in Memorial ivirea unor cazuri de ciumä in chiar casa unde era gäzduit pentru a-si justifica plecarea. Fiind de asemenea sfätuit in acest sens si de boierul care era cu el al cärui nume 21 dà ceva mai departe un Radu deosebit de postelnicul Radu el hotäräste meargä impreunä cu acesta la Cracovia sà astepte acolo reIntoarcerea celor doi boieri trimisi o datä cu Ponthus de la Planche cu scrisorile lui Cercel la papä.

Plecari cu douä träsuri si escortari de 12 cäläreti, ei sosesc dupä patru zile la Cracovia unde are loc Intilnirea asteptatä. Sivori pleacä la 15 august la Grodno, oprindu-se la Varsovia la nunriul din Polonia care li recomandl cea mai mare discretie.

Läsind pe boieri la Varsovia se Indreaptä cu La Planche spre Grodno, amIndoi imbräcari in haine mai simple habiti positivi. Ei cälätoresc cu o träsurä foarte usoar5. Se duc la un han mai purin cercetat si noapteir se strecoarä la pärintele Campani. A doua zi merg in audientä tainia la rege cu oarecare teamä!

Urmeazä relatarea audientei. Sivori Inatiseazä. Sint concediari cu vorbe bune si trirnii sà astepte räspunsul la Cracovia. Mai era asteptatä de rege doar reIntoarcerea lui Posse Expunerea este destul de confuzà. In ce directie avea s plece Sivori, intrucit nu primise aspunsul lui Fr.

Kendy, plrià atunci? El spune totusi cà i-a retinut pe boieri pink la plecarea sa! Am crede cà Intr-o primI fazi era vorba de plecarea In Polonia, si numai dupl primirea vestilor de la Fr. Kendy s-a Indreptat Sivori spre MunkAcs.

Я не знаю, где он, - ответил он. - Могу лишь сказать тебе, что он на пути в Лис. Теперь ты знаешь столько же, сколько .

Dar rämine nedumerirea cu privire la retinerea boierilor pink la plecarea sa anterioari comuniarii lui Kendy. Dar regele moare de apoplexie i Sivori aflá vestea aceasta la Crä. Boierii romani descurajati anuntá el se retrag in Transilvania; vor fi intotdeauna gata sà ráspunclà la apel, dar nu vor mai putea da bani!

Sivori rámlne la Cracovia impreunä. Este poate o intrebare ce anume mai putea spera de acolo o datá ce murise Stefan Báthory care cirmuia de departe Transilvania? Ce cuvint ar fi putut avea in aceastä.

Tranzactia incheiatá acum indirect prin rectorul iezuitilor din Cracovia, cu Págáduiala de a-i pláti acestuia o mie de scuti", iar marelui cancelar Zamoyski patruzeci de mii de scuti" garantati de o politá solidarà a lui Sivori si de la Planche, in cazul elibefárii lui Cercel pare un adevárat basm. Pentru mai multä. Dar zábava datoritá frä. Este trimis la Planche la Constantinopol pentru a actiona de acolo.

Dar Sivori fämine in Polonia. Se convinge trimitind pe un servitor al sáu in imprejurimi. Iarási se stabilesc legáturi multumitá unui soldat al cetätii. Se porneste o corespondentà cu prizonierul. Sivori precizeazà cà si-a trimis servitorul cam la mijlocul lunii cărămida de scădere în greutate a drg Dar tot atunci aflá din Transilvania cà cei mai multi boieri romIni trecuti in Transilvania s-ar fi reintors in Tara RomâneascI cu banii pe cărămida de scădere în greutate a drg primiserà de la Cercel!

Dintre boieri nu mai rárnäseserá credinciosi domnului decit banul Micah" i cei doi Radu i incá vreo doi-trei. Anecdota reapare cu siretlicul soldatului pentru a intra in contact cu domnul. Acesta ti scrie lui Sivori o foarte lungá scrisoare! Sivori organi. Aleargá la domn care declarà cu emotie cà lui mi datoreste viata i libertatea, si nu s-ar putea pläti nici chiar dacá ar impárti cu el domnia! Interesul anecdotic este mentinut de povestirea evadárii Sivori joacá din nou un rol de prim plan in negocierile cu guvernantii Transilvaniei dispusi la anumite sacrificii pentru a obtine de la Cercel acerea asupra intemnitä.

Din partea Transilvaniei era insárcinat sä. Kendy, iar din a lui Cercel insusi Sivori. Suma oferitá ar fi fost de de ducati de aur, boierii romIni ar fi fost doritori sá se ajungá la o intelegere, dar contele de Cărămida de scădere în greutate a drg 1-ar fi Indemnat säi ceará indoitul acestei sume.

Kendy ar fi propus sá fie trimis Sivori la Alba Iulia pentru continua69 www. Dar Cercel a refuzat.

cărămida de scădere în greutate a drg

In ultima faz ä Sivori 1 insoteste pe Cercel In ctoriile sale pidi la plecarea spre Constantinopol. Pretextind Memorial vechea dusmäinie a lui Hassan pasa, aga ienicerilor fatsä de el pentru fapte petrecute dupà spusa sa cu sase ani in urmà, devotatul Sivori it las5, pe Cercel sä" plece singur infrunte soarta la Constantinopol.

Hotărârea nr. 163/2020

De alt. El era unul din Insotitorii lui Petru Cercel, färä ca sä. Cărămida de scădere în greutate a drg situatiei pe care o dä aici räspunde desigur la Intrebärile lui Germigny din scrisoarea acestuia din 9 decembrie. Din cuprinsul därii de seatnä trimise acum se poate vedea cä ea imbrätiseazI un interval mai lung In care ambasadorul a rärnas färä asemenea informatii, fiind nevoit a scrie el.

Este sugestiv faptul cä li scrie lui, si nu direct domnului instalat de el, sau lui Franco Sivori. Pentru acesta din urmä o explicatie s-ar afla In faptul cä misiunea pe care i-o Incredintase clomnul catre regele Stefan Báthory al Poloniei fusese contramandatä din Indemnul ambasadorului.

Se poate ca aceastä contramandare sä fi pricinuit o Incetinire a corespondentei domnului prin Sivori cu protectorul mai putin actual din Constantinopol. Din rapoartele lui Harborne, ambasadorul englez la Poartä, se stie cä.

Ca atare s-ar pirea c existi o conexiune 1ntre doui fraze aparenr nelegate 1ntre ele din scrisoarea de fafi: anume stirea cà domnul i-a dat lui Giacomo Alberti arenda vämilor din Tara Româaeasc i recomandarea lui si nu uite serviciul" cuvenit lui Germigny.

Noi am traduce in termenii de azi acest serviciu" printr-un comision asupra acestei tranzactii. Se vede dimpede din alcituirea frazei precedente cI Germigny nu cunostea pe Nevridi, i poate nici pe Giannachi", ci doar pe fratii Tomaso g Giacomo Alberti.

  1. Hotărârea nr. /
  2. (PDF) CR 6 | Cristi Timpau - wigo.ro
  3. Nu poti sa mananci ca sa slabesti
  4. Calaméo - Călători străini, vol. 3

Probabil c g il mio pachete trimis de Vincenti lui Pierdere în greutate kombucha prin ,Giannachi i Marzocco, virul lui Giacomo, era tot un plocon si nu o simplä scrisoare. Aläturi de aceste indicii care meriti si fie urmärite si mai departe, textul lui Vincenti aduce informatii interesante cu privire la darurile ficute de domn marilor boieri, probabil boierilor de divan, pe care ii ospäteazi deoparte dIndu-le i daruri lnsemnate, spre deosebire de ospätul al doilea pe care 11 di altor 40 de boieri, cirora nu stim ce daruri le face, deoarece informatia relativi la suma la care se ridiel darurile 70 pare sä fie o sumi globali cuprinzlnd totalitatea gratificirilor acordate, i deci si cele ale celor 12 boieri mari.